เที่ยววิหารซานเตียโก เด กอมโปสเตลา Santiago de Compostela Cathedral

หนึ่งในสถาปัตยกรรมของยุโรปตกในช่วงศตวรรษที่ 10-12 สร้างขึ้นเมื่อช่วงปี 1603-1754  เพื่อเป็นเกียรติและที่เก็บให้สำหรับอัฐิของนักบุญยากอบ บุตรเศเบดี หรือ Jame, son of Zebedee และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาตั้งแต่ยุคกลางแล้ว